Không có ảnh

4.4.5 Mở rộng một name space

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Ví dụ này → cho thấy làm thế nào để mở rộng namespace đã xác định trước đó. Như bạn thấy, chúng tôi đã xây dựng một […]

4.3.19 Xóa string (Erasing)

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Chúng ta cũng có thể loại bỏ một phần của chuỗi, làm cho chuỗi ngắn hơn trước. Chúng ta có thể làm điều này bằng […]