ĐỪNG OVERLOAD (nạp chồng) hàm bằng cách phân biệt tham số kiểu POINTER/NUMERIC

Tháng Chín 29, 2020 Mr.Shun 0
Các bro hãy cùng xem xét ví dụ sau và xem chuyện gì xảy ra nào → Ở đây chúng tôi thực hiện overload […]

6.6.4 Con trỏ hằng

Tháng Một 5, 2018 Mr.Shun 0
Con trỏ hằng – constant pointers Các con trỏ được cho phép khai báo là const. Cú pháp được sử dụng cho các khai báo này […]

5.3.5 Con trỏ “this”

Tháng Mười Hai 4, 2017 Mr.Shun 0
Mỗi đối tượng đều có một phần tử đặc biệt có các tính chất sau: Tên của nó là this Không được khai báo rõ ràng […]