4.3.19 Xóa string (Erasing)

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Chúng ta cũng có thể loại bỏ một phần của chuỗi, làm cho chuỗi ngắn hơn trước. Chúng ta có thể làm điều này bằng […]
Không có ảnh

4.3.15 Nối string (Appending)

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Hàm append được thiết kế để nối thêm một chuỗi khác vào chuỗi gốc. Nếu bạn để ý một chút, bạn có thể nhận thấy rằng […]