Không có ảnh

5.2.1 Stack và LIFO

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0
Một ngăn xếp (stack) là một cấu trúc được phát triển để lưu trữ dữ liệu theo một cách đặc biệt. Hãy tưởng tượng một […]

5.1.4 Kế thừa

Tháng Mười Một 3, 2017 Mr.Shun 0
Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để định nghĩa một trong những khái niệm cơ bản về lập trình đối tượng, được gọi là […]
Không có ảnh

4.4.7 Name space nặc danh

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Có một sự thay đổi thú vị trong việc định nghĩa name space. Chúng ta có thể định nghĩa một name space mà không có […]