Không có ảnh

5.2.11  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (5)

Tháng Mười Một 16, 2017 Mr.Shun 0
Đây là chương trình để test chức năng của class AddingStack → Chương trình này sẽ in ra màn hình 2 dòng như sau: Bạn […]
Không có ảnh

5.2.9  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (3)

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0
Class Stack đã hoàn thiện, nó như này → Chúng ta tiếp tục phân tích code sau Chúng ta đã tạo ra ba đối tượng […]
Không có ảnh

5.2.4 Pop

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0
Bây giờ là lúc cho hàm lấy giá trị ra khỏi stack. Đây là cách chúng tôi tưởng tượng nó: Tên của hàm là “pop” […]
Không có ảnh

5.2.3 Push

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0
Bây giờ chúng ta cần định nghĩa một hàm để đặt giá trị vào stack. Chúng tôi đề xuất như sau: Tên hàm là “push” […]
Không có ảnh

5.2.2 Con trỏ stack

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0
Nhưng nếu chỉ dùng mảng thì chưa đủ để tạo nên một stack. Chúng ta cần một vài thành phần bổ sung. Ví dụ, chúng […]