Không có ảnh

5.2.11  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (5)

Tháng Mười Một 16, 2017 Mr.Shun 0

Đây là chương trình để test chức năng của class AddingStack →

Chương trình này sẽ in ra màn hình 2 dòng như sau:

Bạn […]

Không có ảnh

5.2.9  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (3)

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0

Class Stack đã hoàn thiện, nó như này →

Chúng ta tiếp tục phân tích code sau

Chúng ta đã tạo ra ba đối tượng […]

Không có ảnh

5.2.4 Pop

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0

Bây giờ là lúc cho hàm lấy giá trị ra khỏi stack. Đây là cách chúng tôi tưởng tượng nó: Tên của hàm là “pop” […]

Không có ảnh

5.2.3 Push

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0

Bây giờ chúng ta cần định nghĩa một hàm để đặt giá trị vào stack. Chúng tôi đề xuất như sau: Tên hàm là “push” […]

Không có ảnh

5.2.2 Con trỏ stack

Tháng Mười Một 4, 2017 Mr.Shun 0

Nhưng nếu chỉ dùng mảng thì chưa đủ để tạo nên một stack. Chúng ta cần một vài thành phần bổ sung. Ví dụ, chúng […]