5.3.2 Đặc tả truy cập

Tháng Mười Hai 3, 2017 Mr.Shun 0
Class Sample đã được xây dựng lại để làm rõ cách sử dụng các đặc tả truy cập (access specifiers). Các thành phần setVal […]