Dùng song song 2 mạng Ethernet và Wifi trên Windows

Đôi khi một kết nối mạng là không đủ đối với chúng ta, nếu kết nối vào mạng mở truy cập internet thoải mái chúng ta lại không thể truy cập vào những server internal để làm việc với Gerrit, Jira, Redmine, etc. Và ngược lại, nếu kết nối vào mạng nội bộ thì lại không thể tải được các website cần thiết khác cho công việc do cấu hình chặn của mạng nội bộ.

Nếu muốn workaround tính huống này để có thể truy cập song song 2 mạng cho các mục đích khác nhau thì chúng ta cần 2 kết nối mạng (Ethernet + Wifi). Ethernet cho mạng nội bộ và Wifi cho mạng open hoặc ngược lại.

Sau khi kết nối 2 mạng thì chúng ta cần cấu hình để điều hướng những traffic đến các server local sẽ đi qua mạng nội bộ, tất cả các traffic còn lại sẽ đi qua mạng open.


1. Lấy default gateway của mạng nội bộ

Dùng lệnh ipconfig để xem thông tin về các mạng mà máy tính đang kết nối. Ví dụ:

Ở đây máy của mình kết nối đến 2 mạng, mạng local là Ethernet có Gateway là 16.130.90.1 và mạng Wifi là mạng open.


2. Lấy địa chỉ IP của các server local cần truy cập

Để lấy địa chỉ IP của các server local cần truy cập, ae dùng lệnh ping.

Chú ý là server_name không được chứa phần https://

Ví dụ: (ở đây mình ko thể chia sẻ cụ thể server local của mình được nên sẽ dùng cppdeveloper.com làm ví dụ, ae làm tương tự là được)

Địa chỉ IP sẽ ở trong [], như ví dụ này thì là 112.78.2.12

3. Cấu hình để điều hướng traffic đến các server local sẽ đi qua mạng local

Chúng ta sẽ dùng lệnh route để cấu hình. Muốn chạy lệnh này phải mở Command Prompt bằng quyền Administrator.

Giả sử các server local của chúng ta cần truy cập có địa chỉ IP bắt đầu bằng 10 và 15 ⇒ Cần route các traffic đến các địa chỉ IP này chạy qua gateway của mạng local

16.130.90.1 là Default Gateway của mạng local.

4. Cấu hình để mặc định route các traffic còn lại qua mạng open

Mạng open của mình ở đây là mạng Wifi nên giờ mình cần config để các traffic khác sẽ đi qua mạng này.

Mở Control Panel Chọn [Network and Internet] Chọn [Network and Sharing Center] Click vào mạng Wifi Chọn tiếp [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] Chọn [Advanced…] Bỏ chọn [Automatic Metric] và set [Interface metric] bằng 1 ⇒ OK.

5. DONE

Bây giờ chúng ta có thể truy cập 2 mạng cùng 1 lúc mà ko cần phải chuyển mạng.

— Phạm Minh Tuấn (Shun) —