[CODE FUN] So sánh biến unsigned với literal số âm trong C/C++

Tháng Bảy 25, 2019 Mr.Shun 0
Kết quả chạy chương trình bên dưới là in ra: “WTF ???” Ai giải thích được giơ tay nào ?   Giải thích Trong […]