[CODE FUN] Lặp vô hạn khi dùng biến “float” để đếm trong vòng “for”

Tháng Tám 9, 2019 Mr.Shun 0
Hãy thử chạy chương trình bên dưới, bạn sẽ thấy điều ảo diệu xảy ra → Chương trình sẽ bị lặp vô hạn trong […]

[CODE FUN] So sánh biến unsigned với literal số âm trong C/C++

Tháng Bảy 25, 2019 Mr.Shun 0
Kết quả chạy chương trình bên dưới là in ra: “WTF ???” Ai giải thích được giơ tay nào ?   Giải thích Trong […]