Một số cách convert number sang string trong C++

Hello anh em, trong bài này mình sẽ chia sẻ với ae một vài cách mà mình hay dùng để convert một number sang string trong C++.

Cách 1: Dùng stringstream


Cách 2: Dùng hàm sprintf()


Cách 3: Dùng hàm itoa()

Chú ý là itoa() không phải function standard của C++ nên một số compiler có thể ko support.


Cách 4: dùng hàm std::to_string()

— Phạm Minh Tuấn (SHUN) —