Không có ảnh

4.3.5 Nhập string

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0
Như bạn có thể nhận thấy, các chuỗi xuất ra thật dễ dàng và nói chung không gây ra bất kỳ vấn đề gì. Bạn […]
Không có ảnh

4.3.2 Khởi tạo string

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0
Một string có thể được khởi tạo theo cách giống với kiểu dữ liệu khác bằng cách sử dụng toán tử gán và theo sau […]