4.3.17 Chỉ định string (Assigning)

Hàm thành viên assign có nhiệm vụ của insert, nhưng không giữ lại nội dung chuỗi trước, mà thay thế nó bằng một cái mới. Bạn có thể hỏi lý do tại sao cần hàm assign khi cùng một việc đó có thể được thực hiện bởi toán tử =.

Yes, assign thuận tiện hơn trong một số ứng dụng cụ thể. Ví dụ bên dưới gán một chuỗi với một loạt các dấu sao.

Hãy thử chạy chương trình và xem nó output ra cái méo gì. Bạn sẽ hiểu.