4.3.19 Xóa string (Erasing)

Chúng ta cũng có thể loại bỏ một phần của chuỗi, làm cho chuỗi ngắn hơn trước. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng một hàm thành viên được gọi là erase (một cái tên quá rõ ràng) và hàm này yêu cầu hai tham số để thực hiện nhiệm vụ của nó: thứ nhất là nơi mà substring cần bắt đầu được gỡ bỏ (giá trị mặc định là 0) và chiều dài của chuỗi con (giá trị này mặc định bằng chiều dài của chuỗi gốc).

Điều này có nghĩa là một lời gọi như thế này

TheString.erase ();

sẽ xóa tất cả các ký tự khỏi chuỗi và để trống nó.

Hãy xem thêm ví dụ sau →

Nó sẽ xuất ra màn hình như sau: I’ve got a feeling we’re in Kansas

Lưu ý rằng không thể đảo ngược trình tự lời gọi erase, tức là một câu lệnh như thế này

WhereAreWe.erase (25, 4) .erase (38, 8);

sẽ tạo ra các kết quả hoàn toàn khác. Bạn có thể giải thích lý do tại sao không ? Hãy cố gắng suy nghĩ và tự giải thích nhé, dễ mà.