6.6.11 Đối tượng hằng

Tháng Một 9, 2018 Mr.Shun 0
Một đối tượng của một lớp cũng có thể được khai báo là const. Điều này có nghĩa là không được sửa đổi đối tượng […]

6.6.4 Con trỏ hằng

Tháng Một 5, 2018 Mr.Shun 0
Con trỏ hằng – constant pointers Các con trỏ được cho phép khai báo là const. Cú pháp được sử dụng cho các khai báo này […]