Không có ảnh

4.3.15 Nối string (Appending)

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Hàm append được thiết kế để nối thêm một chuỗi khác vào chuỗi gốc. Nếu bạn để ý một chút, bạn có thể nhận thấy rằng […]

4.3.8 Chuỗi con (Substring)

Tháng Mười Một 2, 2017 Mr.Shun 0
Tất cả các hoạt động chuỗi chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn từ trước đến giờ tham chiếu đến toàn bộ chuỗi. Các […]

4.3.6 So sánh string (1)

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0
Các chuỗi (giống như bất kỳ dữ liệu khác) có thể được so sánh. Trường hợp đơn giản nhất xảy ra khi bạn muốn kiểm […]
Không có ảnh

4.3.2 Khởi tạo string

Tháng Mười Một 1, 2017 Mr.Shun 0
Một string có thể được khởi tạo theo cách giống với kiểu dữ liệu khác bằng cách sử dụng toán tử gán và theo sau […]