4.3.18 Thay thế string (Replacing)

Thay thế một chuỗi (hoặc chuỗi con) bằng một chuỗi (hoặc chuỗi con) khác.

Hàm thành viên replace là tinh tế hơn. Nó có thể thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác hoặc chuỗi con của một chuỗi khác.

Hàm replace cần biết phần nào của chuỗi mà nó sẽ thay thế và bạn phải chỉ định điều này bằng cách cung cấp hai thông tin: thứ nhất mô tả vị trí bắt đầu và thứ hai nói rằng sẽ thay thế bao nhiêu ký tự.

Hàm replace cần một chuỗi (tham số thứ ba) để thay thế nội dung cũ (có thể dài hơn hoặc ngắn hơn hoặc bằng kích thước so với bản gốc). Bạn cũng có thể sử dụng chuỗi con của chuỗi đó để thay thế, khi đó bạn cần cũng cấp thêm 2 tham số để xác định chuỗi con.

Trường hợp thay thế một chuỗi bằng một chuỗi chuỗi con của chuỗi khác được thực hiện như ví dụ bên dưới →