4.3.16 Chèn string (Inserting )

Chèn một chuỗi vào một chuỗi khác giống như làm lớn thêm nội dung của nó từ bên trong. Ví dụ: đoạn mã sau đây sẽ in “to be or not to be” ra màn hình:

string quote = “to be “; quote.append(quote); quote.insert(6, “or not “); cout << quote << endl;

Tham số đầu tiên xác định vị trí chèn, trong khi tham số thứ hai chỉ ra những gì nên được chèn vào đó. Đây chỉ là một trong số các khả năng được cung cấp bởi hàm. Một biến thể khác của hàm insert có thể chèn một chuỗi con của chuỗi được chỉ định theo một cách rất giống với hàm append. Ngoài ra hàm insert có thể chèn một ký tự duy nhất (có tùy chọn lặp lại nhiều lần). Cả hai chức năng đó của hàm insert được đưa ra làm việc trong ví dụ sau →

Chương trình sẽ xuất ra màn hình là: Why so serious?