4.4.8 Đổi tên một name space

Có thể xảy ra một trong những name space mà bạn có hoặc muốn sử dụng có tên bất tiện (vì bất kỳ lý do nào). Bạn có thể đổi tên nó một cách cục bộ, nghĩa là nó sẽ được công nhận dưới tên mới của nó chỉ trong tệp tin nguồn nơi xảy ra hành động đổi tên.

Bạn có thể làm việc đó với một hình thức đặc biệt của câu lệnh using – đó là:

using new_name = old_name;

Tên mới của name space có thể được sử dụng cùng với tên cũ, cả hai tên vẫn còn hiệu lực.

Hãy xem ví dụ →

Nó cho thấy một tên dài loằng ngoằng có thể được đổi tên cho sạch sẽ, đẹp đẽ hơn, giúp cho lập trình viên dễ thở hơn một chút.

Bây giờ chúng ta hãy để name space ở lại. Thế giới lập trình hướng đối tượng đang chờ đợi phía trước.