5.1.3 Khái niệm đối tượng (object)

Một class là một tập các đối tượng (object). Một đối tượng thuộc về một lớp. Một đối tượng là một hóa thân một lớp cụ thể. Điều này có vẻ khá đơn giản, nhưng hãy lưu ý những điểm quan trọng sau đây. Các class tạo thành một hệ thống phân cấp. Điều này có thể có nghĩa là một đối tượng thuộc một class cụ thể nào đó sẽ thuộc về tất cả các super-class cùng một lúc. Và một đối tượng thuộc một super-class có thể không thuộc về class con của super-class đó.

Ví dụ: bất kỳ chiếc xe cá nhân nào cũng là một đối tượng thuộc class “wheeled vehicles”. Có nghĩa là nó cũng là một thành viên của class “vehicles”.

Chúng ta có thể nói rằng mỗi phân lớp (subclass) thì cụ thể hơn class cha của nó. Cũng có nghĩa là mỗi superclass sẽ tổng quát hơn (trừu tượng hơn) so với tất cả các class con của nó. Lưu ý rằng chúng tôi giả định rằng một class chỉ có thể có một super-class – điều này không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng tôi muốn thảo luận về vấn đề này sau.