5.1.5 Các đối tượng có những gì ?

Quy ước lập trình hướng đối tượng giả định rằng mọi đối tượng hiện có có thể được trang bị ba nhóm thuộc tính:

  1. một đối tượng có tên nhận dạng duy nhất trong namespace của nó
  2. một đối tượng có một tập các thuộc tính riêng biệt (mặc dù có một số đối tượng có thể không có thuộc tính)
  3. một đối tượng có khả năng thực hiện các hoạt động cụ thể có thể thay đổi chính nó hoặc một số đối tượng khác

Bất cứ khi nào bạn mô tả một đối tượng và bạn nên sử dụng:

  • danh từ: dùng để định nghĩa tên của đối tượng
  • tính từ: dùng để định nghĩa thuộc tính của đối tượng
  • động từ: dùng để định nghĩa hoạt động của đối tượng

Dưới đây là hai ví dụ điển hình:

“Max là một con mèo lớn ngủ cả ngày” Tên đối tượng = Max Tên class = Cat Thuộc tính = Kích thước (lớn) Hoạt động = Ngủ (cả ngày) “Một chiếc Cadillac màu hồng đi nhanh” Tên đối tượng = Cadillac Tên class = Xe có bánh Thuộc tính = Màu (màu hồng) Hoạt động = Lái xe (nhanh)