4.4.6 Sử dụng một thực thể trong name space

Câu lệnh using mà chúng ta đã sử dụng từ trước đến này thì chỉ sử dụng với namespaceCó một dạng câu lệnh khác cho phép chúng ta lựa chọn một cách có chọn lọc những thực thể nào nên được sử dụng và nó nên ẩn bên trong space. Nhưng có một điều kiện quan trọng: không có câu lệnh nào được phép gây ra sự mơ hồ trong quá trình xác định tất cả các thực thể được sử dụng trong code của bạn.

Ví dụ bên sau →

cho thấy một mã sử dụng câu lệnh using để chọn hai sinh vật khác nhau từ hai thế giới khác nhau. Kết quả là việc sử dụng chúng dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến tính duy nhất và rõ ràng.