5.1.4 Kế thừa

Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để định nghĩa một trong những khái niệm cơ bản về lập trình đối tượng, được gọi là “kế thừa”.

Một trong những đặc tính quan trọng nhất của OOP là kế thừa. Ưu điểm của đặc tính kế thừa: sử dụng lại các đoạn code đã có trong chương trình 1 cách hiệu quả.

Khi tạo 1 class, thay vì việc viết 1 class mới hoàn toàn, người lập trình viên có thể kế thừa một số thuộc tính và phương thức từ 1 class đã có trong project. Class đã có trước đấy gọi là lớp cơ sở (Base Class), class kế thừa từ Base Class (hay superclass) gọi là lớp dẫn xuất (Derived Class).

Chúng ta sẽ đi sâu vào “kế thừa” ở chương sau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bạn biết sự tồn tại của nó mà thôi.