5.2.3 Push

Bây giờ chúng ta cần định nghĩa một hàm để đặt giá trị vào stack. Chúng tôi đề xuất như sau:

  • Tên hàm là “push”
  • Hàm nhận một tham số kiểu int (đây là giá trị được đặt vào ngăn xếp)
  • Hàm không trả về giá trị (tức là kiểu trả về sẽ là void)
  • Hàm này đặt giá trị của tham số vào phần tử con trống (chưa được sử dụng) đầu tiên trong mảng và tăng giá trị của SP lên một đơn vị

Đây là cách chúng ta thực hiện nó – hãy xem →

Hàm này không kiểm tra xem có còn chỗ cho giá trị mới hay không. Khá mạo hiểu phải không, nhưng mà hông mạo hiểm thi hông zui (đùa thôi 😉).