5.2.5 Hoạt động của stack

Hãy tập hợp tất cả các mảnh ghép lại với nhau để làm cho ngăn xếp hoạt động. Chương trình bên dưới sẽ đẩy ba giá trị vào stack, lấy chúng và in các giá trị trên màn hình →

Chương trình sẽ in ra màn hình như sau: