5.2.11  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (5)

Đây là chương trình để test chức năng của class AddingStack →

Chương trình này sẽ in ra màn hình 2 dòng như sau:

Bạn hoàn toàn có đủ kiến thức để giải thích tại sao kết quả chương trình lại như vậy.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận, phân tích và giải phẫu các vấn đề liên quan đến class một cách chính thức hơn.