5.2.4 Pop

Bây giờ là lúc cho hàm lấy giá trị ra khỏi stack. Đây là cách chúng tôi tưởng tượng nó:

  • Tên của hàm là “pop”
  • Hàm không có tham số
  • Hàm trả về giá trị lấy ra từ stack (kiểu int)
  • Hàm đọc giá trị từ đầu của ngăn xếp và giảm SP đi một đơn vị

Hàm này sẽ như này →

Hàm này không kiểm tra xem có còn phần tử nào trên stack hay không (để đây và méo nói gì, các bạn tự nhận xét nhé).