5.2.7  Stack theo phương pháp hướng đối tượng (1)

Tất nhiên, ý tưởng trung tâm vẫn giữ nguyên. Chúng ta sẽ sử dụng một mảng như là bộ nhớ của stack và chúng ta sẽ sử dụng một biến int như con trỏ stack. Chúng ta chỉ phải chúng vào một class. Dễ thôi. Nó như sau →

Hình như … chúng ta quên mất một thứ gì đó.

Chúng tôi muốn đóng gói cả hai biến và khiến chúng không truy cập được từ thế giới bên ngoài. Loại dữ liệu này được gọi là private trong OOP. Nó là private bởi vì chỉ có bản thân class chứa nó đó mới có thể truy cập và sửa đổi nó.

Nếu chúng ta muốn đánh dấu một phần dữ liệu của class là private, chúng ta phải thêm từ khoá trước các khai báo. Hãy xem →

Đừng quên dấu hai chấm – nó là bắt buộc.

Thành thật mà nói, bạn không cần sử dụng từ khoá private ở đây. Nó là mặc định khi không có tùy chọn khác được chỉ định. Nhưng chúng tôi muốn nó thật chặt chẽ, vì vậy chúng ta cứ sử dụng nó ở đây.