5.2.2 Con trỏ stack

Nhưng nếu chỉ dùng mảng thì chưa đủ để tạo nên một stack. Chúng ta cần một vài thành phần bổ sung. Ví dụ, chúng ta cần một biến để lưu trữ số phần tử hiện đang được lưu trữ trên stack. Biến này thường được gọi là “con trỏ stack” (tiếng Anh là “stack pointer” hoặc viết tắt là SP).

Ban đầu, stack là rỗng, do đó con trỏ stack được gán giá trị 0. Chúng tôi đã làm điều đó cho bạn. Hãy xem bên dưới →