4.3.1 String là gì ?

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Một chuỗi là một tập hợp các ký tự, mỗi ký tự có thể biểu diễn bằng một biến char. Các biến char rất hữu ích […]
Không có ảnh

4.2.9 Promotions

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Để tránh cả hai loại thiệt hại (mất gái trị và mất độ chính xác), trình biên dịch sử dụng một chiến lược gọi là promotions. […]
Không có ảnh

4.2.8 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (5)

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Hãy xem ví dụ sau → Hiển nhiên là chuyển đổi từ kiểu float thành kiểu int luôn làm mất độ chính xác. Không có lối thoát […]
Không có ảnh

4.2.6 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (3)

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Hãy thử kiểm tra cho các giá trị float → Chúng ta sẽ chuyển đổi giá trị float một giá trị double. Như bạn đã biết, […]
Không có ảnh

4.2.5 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (2)

Tháng Mười 31, 2017 Mr.Shun 0
Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một trường hợp không lý tưởng như trường hợp vừa rồi. Hãy xem ví dụ → Chúng ta […]

4.2.2 Chuyển đổi kiểu dữ liệu ngầm định (Implicit conversions)

Tháng Mười 30, 2017 Mr.Shun 0
Hãy xem một số ví dụ sau → Như bạn đã biết, chuyển đổi ngầm định có thể xảy ra mà không cần bạn yêu cầu. Trình biên dịch quyết định nơi chúng cần được thực hiện. Tất nhiên, chúng ta cần phải nhận thức được điều […]