4.3.1 String là gì ?

Một chuỗi là một tập hợp các ký tự, mỗi ký tự có thể biểu diễn bằng một biến char. Các biến char rất hữu ích khi chúng ta muốn xử lý các ký tự đơn lẻ, nhưng chúng cực kỳ khó khăn khi phải đối phó với dữ liệu có chứa các loại tên (ví dụ tên họ, tên thành phố, tên đường phố…) hoặc chỉ đơn giản là văn bản (ví dụ như hiệp định, tuyên bố hay đơn giản là sách hay email). Xử lý các loại dữ liệu đó như một tập hợp các ký tự thì thật chậm chạp và tẻ nhạt. Sẽ dễ dàng hơn để xử lý tất cả các ký tự như một thực thể, lưu trữ, gán và xử lý cùng một lúc.

Ở mức độ kiến ​​thức hiện tại của chúng ta, chúng ta có thể giả định rằng string là một kiểu dữ liệu giống như int hoặc float. Nó không đúng hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể bỏ qua tất cả các tiểu tiết và bắt đầu nghiên cứu về nó từ thời điểm này. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao string hơi khác với một kiểu dữ liệu thông thường. Nó cũng sẽ là một cơ hội tốt để bạn thấy một số đặc điểm thú vị của lập trình đối tượng.

Hãy bắt đầu bằng một khai báo đơn giản. Hãy nhìn vào code sau →

Chúng tôi đã khai báo một biến có tên PetName. Nó được thiết kế để lưu trữ tên của thú nuôi. Lưu ý một thực tế rất quan trọng: kiểu string không phải là kiểu được xây dựng sẵn (như int có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần chuẩn bị gì đặc biệt cả). Nếu chúng ta muốn sử dụng string trong mã của chúng ta, chúng ta phải đặt #include ở đầu của chương trình và yêu cầu một tập tin header có tên là string

Nếu thiếu chỉ thị này sẽ gây ra một lỗi biên dịch.

Có một điều khá quan trọng khác áp dụng cho string là “string” không phải là từ khoá (không giống như int hoặc float)