4.2.6 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (3)

Hãy thử kiểm tra cho các giá trị float 

Chúng ta sẽ chuyển đổi giá trị float một giá trị double. Như bạn đã biết, double không chỉ có phạm vi rộng hơn so với float mà còn chính xác hơn nữa.

Hy vọng là việc chuyển đổi thành công và cả hai biến nguyên gốc lẫn biến mục tiêu sẽ có cùng một giá trị. Và đúng như vậy, chương trình sẽ xuất ra in ra “equal”