4.2.8 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (5)

Hãy xem ví dụ sau →

Hiển nhiên là chuyển đổi từ kiểu float thành kiểu int luôn làm mất độ chính xác. Không có lối thoát cho điều này. Chúng ta luôn luôn bị mất một phần của một số float.

Hãy thử biên dịch và chạy chương trình ví dụ để hiểu hơn về những gì chúng tôi đề cập.