4.2.3 Chuyển đổi kiểu dữ liệu tường minh (Explicit conversions)

Nói chung, ngôn ngữ C++ cung cấp cho chúng ta hai cách để chỉ định các chuyển đổi tường minh

  • Ép kiểu theo C-style (C-style casting), trong trường hợp này, cú pháp của việc chuyển đổi có dạng như sau:

 (new_type_name) expression_of_old_type

  • Sử dụng ký hiệu hàm (functional notation), là một quy ước cú pháp của C++, không có trong C (được đặt tên bởi vì nó giống với lệnh gọi hàm), trong trường hợp này, tên của kiểu mới (target) được đối xử như một hàm và cú pháp của việc chuyển đổi có dạng như sau:

new_type_name (expression_of_old_type)

Nói luôn là hai cách này không phải là tất cả các cách mà chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau khi chúng học về class.

Hãy xem ví dụ sau

Nó minh họa cả hai cách chuyển đổi kiểu dữ liệu tường mình. Bạn thích cách nào hơn ?

Ok, không cần phải trả lời đâu vì nó cũng đếch quan trọng, quan trọng là chương trình sẽ in ra màn hình kết quả là 4. 😆