4.2.5 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (2)

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một trường hợp không lý tưởng như trường hợp vừa rồi. Hãy xem ví dụ →

Chúng ta muốn chuyển giá trị lớn nhất có thể của kiểu int thành biến short. Chương trình sẽ in ra “not equal”. Điều này có nghĩa là biến sau khi chuyển đổi không còn giữ giá trị ban đầu. Tai nạn không mong muốn này được gọi là mất giá trị (loss of value). Hãy thử code trên máy của bạn và kiểm tra xem biến s nhận giá trị bao nhiêu.