Không có ảnh

2.7.6 Khởi tạo struct

Tháng Mười 2, 2017 Mr.Shun 0
*** Bạn có thể khởi tạo struct của bạn sớm nhất là vào thời điểm khai báo. Bộ khởi tạo (từ giờ gọi là initiator […]
Không có ảnh

2.7.5 Khai báo struct

Tháng Mười 2, 2017 Mr.Shun 0
*** Tên trường của struct có thể trùng với các tên của struct và đó không phải là vấn đề, mặc dù nó có thể […]