4.2.7 Được và mất khi chuyển đổi kiểu dữ liệu (4)

Cũng như lần trước, bây giờ chúng ta sẽ thử đảo ngược hướng của chuyển đổi, nhưng ở đây phạm vi không phải là vấn đề. Giá trị được chuyển đổi đủ nhỏ để được lưu trữ trong bất kỳ biến float nào. Vấn đề ở đây là độ chính xác.

Biến float không thể lưu trữ nhiều trọng số như được chỉ định trong ký tự được gán cho biến d. Chúng ta sẽ không mất bất giá trị nhưng chúng ta sẽ bị mất đi độ chính xác không. Và chương trình sẽ in ra màn hình “not equal” .