Không có ảnh

2.4.4 Toán tử NOT: !

Tháng Tám 16, 2017 Mr.Shun 0
Ngoài ra, có một toán tử khác có thể được sử dụng để xây dựng các điều kiện. Đó là toán tử một ngôi (unary […]
Không có ảnh

2.4.3 Toán tử OR: ||

Tháng Tám 16, 2017 Mr.Shun 0
Toán từ OR hay còn gọi là phép tuyển trong ngôn ngữ C++ được ký hiệu là ||. Đó là một toán tử 2 ngôi (binary […]
Không có ảnh

2.4.2 Toán tử AND: &&

Tháng Tám 16, 2017 Mr.Shun 0
Toán từ AND hay phép hội trong ngôn ngữ C++ được ký hiệu là &&. Đó là một toán tử 2 ngôi (binary operator) với mức […]
Không có ảnh

2.3.12 break và continue (2)

Tháng Tám 16, 2017 Mr.Shun 0
Và đây là chương trình sử dụng continue →
Không có ảnh

2.3.11 Vòng lặp “for” (2)

Tháng Tám 14, 2017 Mr.Shun 0
Vòng lặp “for” được viết theo cách sau là một vòng lặp vô hạn: Vâng, biểu thức có điều kiện không có ở đó, […]