2.3.9 Vòng lặp “do … while” (2)

Hãy trở lại chương trình tìm kiếm số lớn nhất. Thứ nhất, chúng ta sẽ thử sử dụng vòng lặp “do … while” thay cho vòng lặp “while”. Thứ hai, chúng ta sẽ loại bỏ các lỗ hổng liên quan đến sự tin tưởng quá mức vào người dùng. Chương trình mới của chúng ta sẽ không bị đánh lừa bằng cách nhập vào giá trị -1 ngay lần đầu tiên →

Chúng ta sử dụng biến số để đếm số các số đã được nhập vào, bằng cách đó chúng ta có thể nói với người dùng rằng không thể tìm kiếm số lớn nhất nếu không có số nào được nhập vào. Khi cần phải đọc ít nhất một số thì nên sử dụng vòng lặp “do … while”. Chúng tôi sử dụng cách tiếp cận này trong chương trình.