2.4.2 Toán tử AND: &&

Toán từ AND hay phép hội trong ngôn ngữ C++ được ký hiệu là &&. Đó là một toán tử 2 ngôi (binary operator) với mức độ ưu tiên thấp hơn các toán tử so sánh. Nó cho phép chúng ta code các điều kiện phức tạp mà không cần sử dụng dấu ngoặc đơn như thế này →

COUNTER > 0 && VALUE == 100

Kết quả của toán tử && có thể được xác định bằng cái được gọi nôm nà là bảng chân lý (truth table). Nếu chúng ta xem xét kết hợp của:

left && right

Tập các giá trị có thể của các đối số và các giá trị tương ứng của kết quả sẽ như sau →