2.4.4 Toán tử NOT: !

Ngoài ra, có một toán tử khác có thể được sử dụng để xây dựng các điều kiện. Đó là toán tử một ngôi (unary operator), nó thực hiện phép phủ định logic. Hoạt động của nó rất đơn giản: biến “sự thật” thành “sự giả” dối và “giả dối” thành “sự thật”. Toán tử này được viết như là một ký tự đơn (dấu chấm than) và mức độ ưu tiên của nó là rất cao: giống như toán tử tăng (increment operators) và giảm (decrement operators). Bảng chân lý của nó rất đơn giản →