2.3.12 break và continue (2)

Và đây là chương trình sử dụng continue →