2.4.3 Toán tử OR: ||

Toán từ OR hay còn gọi là phép tuyển trong ngôn ngữ C++ được ký hiệu là ||. Đó là một toán tử 2 ngôi (binary operator) với mức độ ưu tiên thấp hơn so với && (giống như kiểu cộng so với nhân). Bảng chân lý của nó như thế này →