2.3.10 Vòng lặp “for” (1)

Loại vòng lặp cuối cùng trong ngôn ngữ C ++ xuất phát từ thực tế là đôi khi việc đếm số “lượt” của vòng lặp quan trọng hơn là kiểm tra các điều kiện. Hãy tưởng tượng rằng thân vòng lặp cần phải được thực hiện đúng 100 lần. Nếu bạn muốn sử dụng vòng lặp while cho mục đích đó thì cũng không sao, nó sẽ bao gồm 3 thành phần chính như sau:

  • khởi tạo biến đếm
  • kiểm tra điều kiện
  • cập nhật giá trị biến đếm
Chúng ta có thể đưa ra một cái gì đó giống như một lược đồ tổng quát cho các loại vòng lặp, nó sẽ có dạng như sau → Vòng lặp kiểu như thế này rất phổ biến nên có một cách ngắn gọn để viết  nó trong ngôn ngữ C++. Đó chính là vòng lặp “for”

Ở vòng lặp “for”, biến được sử dụng để đếm lượt vòng lặp được gọi là biến điều khiển. Lưu ý rằng, biến này không cần phải khai báo trước khi nó được sử dụng trong vòng lặp “for” mà có thể được khai báo bên trong vòng lặp. Sau đây là một ví dụ cụ thể hơn: