Không có ảnh

1.7.10 Input (3)

Tháng Sáu 29, 2017 Mr.Shun 0
Nếu bạn muốn căn bậc 2 của một số ? Không vấn đề gì, nhưng chúng ta cần phải nhớ 2 điều: thứ nhất, không […]
Không có ảnh

1.7.9 Input (2)

Tháng Sáu 19, 2017 Mr.Shun 0
Giả sử chúng ta muốn hỏi người dùng về số lượng cừu tối đa mà họ muốn đếm. Người dùng sẽ nhập giá trị từ […]
Không có ảnh

1.7.8 Input (1)

Tháng Sáu 13, 2017 Mr.Shun 0
Dĩ nhiên là data input (dữ liệu vào) cũng quan trọng như data output (dữ liệu ra) vậy. Rất khó để hình dung ra một […]
Không có ảnh

1.7.7 Output (6)

Tháng Sáu 6, 2017 Mr.Shun 0
Một output streams muốn output các giá trị float ra các dòng khác nhau, và nó thực hiện như sau kết quả được in […]
Không có ảnh

1.7.6 Output (5)

Tháng Sáu 6, 2017 Mr.Shun 0
Đôi khi chúng ta muốn (và đôi khi phải) chia nội dung muốn đưa ra màn hình thành nhiều dòng. Khi chúng ta biểu diễn […]
Không có ảnh

1.7.5 Output (4)

Tháng Sáu 5, 2017 Mr.Shun 0
3 manipulator ở phần trước là một trong số các phương pháp (gần như là đơn giản nhắt) để truy cập basefield property. Bạn có […]
Không có ảnh

1.7.4 Output (3)

Tháng Sáu 5, 2017 Mr.Shun 0
Ví dụ bên dưới sẽ chứng minh cách mà các manipulator bắt đầu và kết thúc công việc của nó. Chú ý: “dec” manipulator […]