Không có ảnh

1.7.7 Output (6)

Tháng Sáu 6, 2017 devel.cplusplus@gmail.com 0

Một output streams muốn output các giá trị float ra các dòng khác nhau, và nó thực hiện như sau

kết quả được in […]

Không có ảnh

1.7.4 Output (3)

Tháng Sáu 5, 2017 devel.cplusplus@gmail.com 0

Ví dụ bên dưới sẽ chứng minh cách mà các manipulator bắt đầu và kết thúc công việc của nó.

Chú ý: “dec” manipulator […]