1.7.9 Input (2)

Giả sử chúng ta muốn hỏi người dùng về số lượng cừu tối đa mà họ muốn đếm. Người dùng sẽ nhập giá trị từ bàn phím và program sẽ lưu nó vào một biến được chỉ định (MaxSheep). Câu lệnh đó trông sẽ như sau →

Bạn có thể thấy rằng nó tương tự với việc xuất dự liệu sử dụng cout: chúng ta có một stream, chúng ta có một toán tử và chúng ta có một biến.

Đến thời điểm này thì bắt đầu có sự khác biệt. Tham số của cout có thể không phải là một biến. Nó có thể là một biểu thức như sau:

Ở đây chúng ta muốn một giá trị gấp đôi sẽ được in ra – điều này hoàn toàn có thể. Sử dụng một input stream, chúng ta cần chỉ định biến cụ thể để lưu dữ liệu được nhập vào bởi người dùng.


Bên trên là một ví dụ đơn giản nhưng là một program hoàn chỉnh, nó thực hiện những công việc sau:

  • Nhắc người dùng nhập một giá trị số nguyên duy nhất
  • Bình phương nó
  • In ra kết quả cùng với chú thích phù hợp