1.7.4 Output (3)

Ví dụ bên dưới sẽ chứng minh cách mà các manipulator bắt đầu và kết thúc công việc của nó.

Chú ý: “dec” manipulator chuyển stream sang dạng của hệ cơ số 10. Chúng ta thường không chỉ định rõ ràng hệ 10 trong hầu hết các trường hợp, vì hệ 10 là chế độ làm việc mặc định cho các output stream. Đoạn code trên sẽ output ra 3 kết quả nhưng biểu diễn cùng giá trị:

  1. FF – là một số hệ 16 biểu diễn giá trị 255 (nó là kết quả của “hex” manipulator)
  2. FF một lần nữa (việc active chế độ “hex” lúc trước vẫn còn tác dụng)
  3. 255 – kết quả của việc active “dec” manipulator

“oct” manipulator chuyển stream sang chế độ bát phân (hệ cơ số 8).

Ví dụ bên dưới →

 sẽ output ‘377’ ra màn hình bởi vì 255 trong hệ 10 bằng 377 trong hệ 8.