1.7.5 Output (4)

3 manipulator ở phần trước là một trong số các phương pháp (gần như là đơn giản nhắt) để truy cập basefield property. Bạn có thể làm được việc đó bằng cách sử dụng setbase manipulator, nó sẽ hướng dẫn trực tiếp stream sử dụng giá trị base nào trong quá trình chuyển đổi sang string. Các giá trị được chấp nhận làm tham số cho setbase là 8, 10 và 16.

Chương trình bên dưới sẽ thể hiện việc sử dụng setbase manipulator.

Chú ý: cần phải include file header iomanip (3 manipulator ở phần trước thì không cần).


Nhìn chung, các output stream (bao gồm cả cout) có thể nhận ra kiểu dữ liệu của giá trị input và đưa ra xử lý phù hợp với kiểu dữ liệu đó, nghĩa là họ sẽ sử dụng một dạng trình bày dữ liệu thích hợp cho giá trị char float. Đoạn xử lý bên dưới →

Sẽ in ra màn hình như sau: X-2.5


cout có thể nhận diện được kiểu dữ liệu thực tế của các input đầu vào ngay cả khi nó là một biểu thức chuyển đổi kiểu dữ liệu (ép kiểu). Chúng ta sẽ thảo luận về việc ép kiểu sau, còn bây giờ chúng tôi chỉ muốn đề cập đến một biểu thức được viết như sau:

biểu thức này làm thay đổi kiểu dữ liệu của expr sang kiểu newtype.

Chúng ta có thể thấy mã ASCII của bất kỳ ký tự nào lưu trong biến char hoặc ngược lại, thấy một ký tự mà mã ASCII của nó được lưu trong một biến int. Đoạn code bên dưới →

sẽ output ra màn hình như sau:

X 88 88 X