1.7.10 Input (3)

Nếu bạn muốn căn bậc 2 của một số ? Không vấn đề gì, nhưng chúng ta cần phải nhớ 2 điều: thứ nhất, không có toán tử căn bậc 2; thứ 2, không có căn bậc 2 của số âm.

Chúng ta có thể giải quyết vấn đề thứ nhất bằng cách tìm 1 hàm dùng để tính căn bậc 2. Function như thế đã có sẵn rồi và tham số của nó có kiểu float và kết quả cũng là một số float (bình phương của một số integer thì sẽ là một số integer nhưng căn bậc 2 của một số thì không phải lúc nào cũng là số integer, ví dụ như căn bậc 2 của 2). Function chúng ta sẽ sử dụng là sqrtf (square root float). Để sử dụng function này thì cần include 1 header file là cmath.

Tiếp theo chúng ta cần phải giải quyết vấn đề số âm nữa. Nếu bạn không cần thận và nhập vào một số âm, chương trình sẽ chỉ cần bỏ qua nó. Có vẻ không được lịch sự lắm nhưng ít ra nó cũng đảm bảo không vi phạm quy tắc toán học. Kết quả cho ra như thế nào sẽ được quyết định bởi các câu lệnh có điều kiện.

Giờ là lúc tập trung vào dữ liệu kiểu floating point và hàm sqrtf. Dưới đây là ví dụ về chương trình tính căn bậc 2 →