1.7.7 Output (6)

Một output streams muốn output các giá trị float ra các dòng khác nhau, và nó thực hiện như sau

kết quả được in ra màn hình là :

2.5 được gọi là fixed point trong khi 2.5e-009 là scientific (có thể bạn vẫn còn nhớ các thuật ngữ này khi chúng tôi nói về floating point literals).

Có 2 manipulators được thiết kề ngầm định để chọn ra kết quả output mong muốn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích, têm của chúng là:

  • fixed
  • scientific

Lưu ý rằng ban đầu các stream không được đặt ở chế độ fixed hay scientific, mà ở chế độ mặc định (auto).

Sử dụng bất kỳ manipulator nào trong 2 manipulator ở trên sẽ làm chuyển stream sang chế độ mong muốn; Tuy nhiên, bạn không thể trở lại chế độ mặc định để xử lý float bằng cách sử dụng bất kỳ manipulator nào khác. Bạn phải sử dụng một chức năng đặc biệt (nhưng chúng tôi cố tình sẽ chưa nói về điều này ở đây).

Chương trình bên dưới →

sẽ in ra màn hình như sau: