2.7.6 Khởi tạo struct

*** Bạn có thể khởi tạo struct của bạn sớm nhất là vào thời điểm khai báo. Bộ khởi tạo (từ giờ gọi là initiator cho nó pro) của struct được bao gồm trong dấu ngoặc nhọn và chứa một danh sách các giá trị được gán cho các trường nối tiếp nhau, bắt đầu từ trường đầu tiên. Các giá trị được liệt kê trong initiator cần phải phù hợp với kiểu của các trường trương ứng. Nếu initiator có ít phần tử hơn số các trường của struct, thì các trường còn thiếu trong initiator sẽ được ngầm định bằng 0.

Ví dụ → Việc khởi tạo như trên sẽ tương đương với việc sử dụng phép gán → *** Chúng ta vẫn có thể sử dụng initiator để khởi tạo cho struct khi bên trong struct đó có struct con → Việc khởi tạo như trên sẽ tương đương với việc sử dụng phép gán → *** Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dùng initiator để khởi tạo cho struct mà bên trong ngoặc nhọn không có gì ? việc khởi tạo như trên tương đương với →